Moeyersons Veilingen

Moeyersons is gespecialiseerd in nationaal en internationale industriële veilingen. Een veiling garandeert de opdrachtgever steeds een zeer goede opbrengst. Op professionele wijze wordt gezorgd voor het opmaken van de inventaris, catalogus , publiciteit, bezichtiging, afgifte, veiling, facturatie en afrekening.


 
Onderhandse verkopingen

Er zijn goederen die beter onderhands worden verkocht. Een indrukwekkend klantenbestand die permanent aangepast wordt staat borg voor een snelle en goede verkoop.

Winkeluitverkopen

Winkel uitverkopingen worden steeds ter plaatse in de winkel zelf georganiseerd. Dit bespaart veel kosten en garandeert een zeer hoge opbrengst. De korting en de duur van de verkoop wordt voorafgaandelijk met de opdrachtgever besproken.

Inventarissen

Bij faillissementen wordt onmiddellijk proces-verbaal van inventaris van de roerende goederen opgemaakt en bezorgd aan de curator. Wij maken ook inventarissen op voor alle andere mogelijke doeleinden.

Onbeheerde nalatenschappen

In opdracht van de curator verkopen wij de roerende en onroerende goederen aan de hoogst biedende.
Pandverzilveringen
In samenspraak met de pandverzilveraar en de pandhoudende schuldeiser gaan wij na welke verkoopsprocedure, overname, veiling, onderhandseverkoping of winkeluitverkoop het hoogste resultaat zal opleveren.

Vereffeningen

In samenspraak met de vereffenaar gaan wij na welke verkoopsprocedure, overname, veiling, onderhandseverkoping of winkeluitverkoop het hoogste resultaat zal opleveren.

Liquidaties

Moeyersons liquideert in opdracht van haar opdrachtgevers alle mogelijke roerende goederen uit overstocks, oude stocks, fabrieksafdelingen, machines,…. De opdrachtgevers zijn hoofdzakelijk bedrijven.

Inwinningsbemiddeling

In opdracht van leasingmaatschappijen en banken, recupereert Moeyersons geleasde roerende goederen bij wanbetalers.

Gerechtelijke verkopingen

In opdracht van gerechtsdeurwaarders neemt Moeyersons de volledige organisatie inzake veiling, publiciteit, bezichtiging, en afgifte en facturatie op zich. Door de professionele aanpak zijn de opbrengsten merkelijk hoger en wordt het een win-win relatie voor alle betrokken partijen.

Auto veilingen

Alle auto’s die Moeyersons verkoopt worden quasi altijd geveild. Voertuigen worden steeds aan het einde van de veiling geveild. Deze werkwijze wordt reeds jarenlang toegepast en garandeert steeds goede prijzen.

Overnames

De overname van het handelsfonds van een bedrijf is steeds mogelijk zelfs na faling. Samen wordt er met de opdrachtgever nagegaan wat de mogelijkheden zijn. Moeyersons maakt steeds een volledig overname dossier op.

Taxaties

Wij zijn erkend als gerechtsdeskundigen inzake het taxeren van roerende industriële goederen in de Rechtbank van Koophandel. De meest gevraagde taxaties zijn :

OVERNAME WAARDE GOING CONCERN: De overnamewaarde going concern is de waarde die gerealiseerd wordt bij verkoop van een bedrijf in werking, voor zover de koper de bestaande handelsactiviteit in zijn huidige vorm verder zet.

OVERNAME WAARDE: De overnamewaarde is de waarde die gerealiseerd wordt bij verkoop van een bedrijf in zijn totaliteit na stopzetting van alle activiteiten, voor zover de koper de vorige handelsactiviteit heropstart.

LIQUIDATIE WAARDE: De liquidatiewaarde is de waarde die gerealiseerd wordt bij verkoop van roerende goederen waar de kopers zelf voor de demontage en het transport dienen te zorgen. Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan de prijs bekomen door middel van een onderhandse of openbare verkoping na aanbieding op de meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding en binnen een welbepaalde tijdsspanne.

EXECUTIE WAARDE: De executiewaarde is de waarde die gerealiseerd wordt bij verkoop van roerende goederen die door de kopers zelf afgehaald worden. De executiewaarde is de opbrengst die bij een executoriale verkoop volgens de gebruikelijke plaatselijke gewoontes wordt gerealiseerd.
Voorlopige bewindvoeringen

Wij assisteren de voorlopige bewindvoerder in zijn mandaat op economisch vlak. Wij zorgen voor de bewaking, permanentie, toezicht, ….en indien nodig organiseren wij de verkoop.

Stopzettingen & herstructureringen

In samenspraak met de opdrachtgever gaan wij na welke verkoopsprocedure, overname, veiling, onderhandse verkoping of winkeluitverkoop het hoogste resultaat zal opleveren.

Immobiliën

Moeyersons verkoopt uitsluitend onroerend goed uit faillissementen.